Share code phần mềm xem tên theo nhiều thứ tiếng

Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập


Welcome to Forums Haku
Chào mừng các bạn đến với diễn đàn
Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn thoải mái tại diễn đàn
Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống

<--Code by Admin Haku -->

Share|
Tiêu đề

Share code phần mềm xem tên theo nhiều thứ tiếng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

Admin
Member
avatar

Tổng bài gửi : 1074
Được Cảm Ơn : 538
Đến từ : Hà Ná»™i
Tài năng của Admin
Hạng: Member
Level:1074
Tài năng:/300


Tài Sản
Huân Chương: PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Bài gửiTiêu đề: Share code phần mềm xem tên theo nhiều thứ tiếng Sun Oct 14, 2012 2:21 am

Share code phần mềm xem tên theo nhiều thứ tiếng

Dowload xem thử: Click here

Demo ảnh:


Code: Click here

Code: Your Name

Code:
#NoTrayIcon
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Outfile=a.exe
#AutoIt3Wrapper_Outfile_x64=a.exe
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****


#cs ----------------------------------------------------------------------------

 [Funny]  What's Your Name

 Coder:        Haku
 Forum:        http://haku.4rumer.com

#ce ----------------------------------------------------------------------------
;Khai báo mảng
Global $sc_name1[2]
Global $sc_name2[2]
Global $bc_name1[6]
Global $bc_name2[6]
FileInstall("troll.jpg","troll.jpg",1)
FileInstall("welcome.jpg","welcome.jpg",1)
FileInstall("welcome.ico","welcome.ico",1)
FileInstall("data.ini","data.ini",1)
; Gán Giá trị
$SS_CENTER= 0x01
$sc_name1[0]= "hmong"
$sc_name1[1]= "giangho"
$sc_name2[0]= "H'Mông"
$sc_name2[1]= "giang hồ"
$bc_name1[0]= "bungari"
$bc_name1[1]= "lao"
$bc_name1[2]= "campuchia"
$bc_name1[3]= "korea"
$bc_name1[4]= "thai"
$bc_name1[5]= "china"
$bc_name2[0]= "Bungari"
$bc_name2[1]= "Lao"
$bc_name2[2]= "Cam-pu-chia"
$bc_name2[3]= "Hàn Quốc"
$bc_name2[4]= "Thái Lan"
$bc_name2[5]= "Trung Quốc"
$days =''
$month=''
$years=''
$title= "Quát sờ do nêm?"
For $i= 2 To 50
   If $i<12 Then
      $month&= $i&'|'
   EndIf
   If $i<31 Then
      $days&= $i&"|"
   EndIf
   $years&= $i+1961&"|"
Next
$days&= '31'
$month&= '12'
$years&= '2012'
$_file= "data.ini"
$abouttext= "Phiên Bản: 1.0"&@CR
$abouttext&= "Coder:    Đường Tú Anh (Admin Haku)"&@CR
$abouttext&= "Y!Chat:    mactoingaodu2001"&@CR
$abouttext&= "Diễn Đàn:  http://haku.4rumer.com"&@CR&@CR
$abouttext&= "Chúc bạn vui vẻ với ứng dụng này ^^!"


; Khai báo thư viện
#include <WindowsConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <_Func.au3>

Opt("GUIOnEventMode",1)
; Và bây giờ.. chạy hàm thôi ^^!
__check()
__welcome()
__createGUI()
__setEvent()

; Kết thúc bằg vòng lặp được rồi ^^!
While 1
   Sleep(2)
WEnd


Code: _Func

Code:
#cs ----------------------------------------------------------------------------

 [Funny]  What's Your Name - Function
 Coder:        ThienAnKID

#ce ----------------------------------------------------------------------------

Func __check()
   If (WinExists($title)) Then
      MsgBox(64,$title,"Chương trình đang chạy."&@CR&"Vui lòng kiểm tra lại.",5)
      Exit
   EndIf
   FileInstall("data.ini","data.ini",1)
   FileInstall("welcome.jpg","welcome.jpg",1)
   FileInstall("troll.jpg","troll.jpg",1)
EndFunc

Func __welcome()
   $main= GUICreate($title,300,140,-1,-1,$WS_POPUP)
   GUISetBkColor(0xffffff,$main)
   GUICtrlCreatePic("welcome.jpg",5,5,130,130)
   GUICtrlCreateLabel("QUÁT .... Sờ Do Nêm",140,4,140,130)
   GUICtrlSetFont(-1,30,400,0,"Times New Roman")
   WinSetTrans($main,"",0)
   GUISetState()
   __viewGUI($main)
   Sleep(2000)
   __viewGUI($main,"close")
   Sleep(1000)
EndFunc

Func __createGUI()
   Global $main, $nam, $name, $ngay, $thang, $viewname, $about, $exit, $showname, $ctrl_showname, $exit_showname, $showabout, $exit_showabout
   Global $jcheck, $s_check[2], $b_check[6]
   $main= GUICreate($title,500,160,-1,-1,BitOR($WS_POPUP, $WS_BORDER, $WS_SIZEBOX),$WS_EX_CONTROLPARENT)
   GUISetBkColor(0xffffff,$main)
   GUISetFont(9,350,0,"Tahoma")
   WinSetTrans($main,"",0)
   $jcheck= GUICtrlCreateCheckbox("Tiếng Nhật",5,15)
   $b_check[0]= GUICtrlCreateCheckbox("Tiếng Bungary",110,15)
   $b_check[1]= GUICtrlCreateCheckbox("Tiếng Lào",5,40)
   $b_check[2]= GUICtrlCreateCheckbox("Tiếng Campuchia",110,40)
   $b_check[3]= GUICtrlCreateCheckbox("Tiếng Hàn",5,65)
   $b_check[4]= GUICtrlCreateCheckbox("Tiếng Thái",110,65)
   $b_check[5]= GUICtrlCreateCheckbox("Tiếng Trung Quốc",110,90)
   $s_check[0]= GUICtrlCreateCheckbox("Tiếng H'Mông",5,90)
   $s_check[1]= GUICtrlCreateCheckbox("Tên Giang Hồ",5,115)
   GUICtrlCreateLabel("Họ Và Tên:",265,10)
   $name= GUICtrlCreateInput("",275,30,200,23)
   GUICtrlCreateLabel('* Không chứa ký tự đặc biệt, trừ khoảng trắng.',265,55,200,35)
   GUICtrlSetFont(-1,8,350,0,"tahoma")
   GUICtrlCreateLabel("Ngày-Tháng-Năm Sinh",265,85)
   $ngay= GUICtrlCreateCombo("1",275,105,40,25)
   GUICtrlSetData(-1,$days)
   $thang=GUICtrlCreateCombo("1",325,105,40,25)
   GUICtrlSetData(-1,$month)
   $nam=GUICtrlCreateCombo("1962",375,105,60,25)
   GUICtrlSetData(-1,$years)
   $viewname= GUICtrlCreateButton('Xem Tên',265,130,65,25)
   $about= GUICtrlCreateButton('Thông tin',340,130,65,25)
   $exit= GUICtrlCreateButton("Thoát",415,130,65,25)
   GUISetState()
   __viewGUI($main)
   $showname= GUICreate('',500,170,-1,-1,BitOR($WS_POPUP, $WS_BORDER, $WS_SIZEBOX),BitOR($WS_EX_TOOLWINDOW,$WS_EX_CONTROLPARENT))
   GUISetBkColor(0xffffff,$showname)
   GUISetFont(10,400,0,"tahoma")
   $ctrl_showname= GUICtrlCreateEdit("",5,5,350,165)
   GUICtrlCreatePic("./troll.jpg",360,5,135,135)
   $exit_showname= GUICtrlCreateButton("Đóng",400,140,75,25)
   GUISetState(@SW_HIDE)
   $showabout= GUICreate('',500,170,-1,-1,BitOR($WS_POPUP, $WS_BORDER, $WS_SIZEBOX),BitOR($WS_EX_TOOLWINDOW,$WS_EX_CONTROLPARENT))
   GUISetBkColor(0xffffff,$showabout)
   GUISetFont(10,400,0,"tahoma")
   GUICtrlCreateLabel("Quát Sờ Do Nêm??",5,5,355,30,$SS_CENTER)
   GUICtrlSetFont(-1,15,400,0,"Tahoma")
   GUICtrlCreateLabel($abouttext,5,40,355,120)
   GUICtrlCreatePic("./welcome.jpg",360,5,130,130)
   $exit_showabout= GUICtrlCreateButton("Đóng",400,140,75,25)
   GUISetState(@SW_HIDE)
EndFunc

Func __setEvent()
   GUICtrlSetOnEvent($viewname,"__viewname")
   GUICtrlSetOnEvent($about,"__about")
   GUICtrlSetOnEvent($exit,'__exit')
   GUICtrlSetOnEvent($exit_showname,"__closeshowname")
   GUICtrlSetOnEvent($exit_showabout,"__closeabout")
EndFunc

Func __viewname()
   If GUICtrlRead($name)= '' Then
      MsgBox(0,$title,"Vui lòng kiểm tra họ và tên.",5)
      Return 0
   ElseIf StringRegExp(GUICtrlRead($name),"[^a-zA-Z ]")= 1 Then
      MsgBox(0,$title,"Họ và tên không chứa ký tự đặc biệt.",5)
      Return 0
   EndIf
   $set_name= ""
   If GUICtrlRead($jcheck)=1 Then
      $o_name= __japancheck()
      $set_name&= 'Tên bạn theo dân Nhật: '&$o_name&@CRLF
   EndIf
   For $i=0 To 1
      If GUICtrlRead($s_check[$i])=1 Then
         $o_name= __stringcheck($sc_name1[$i])
         $set_name&= 'Tên bạn theo dân '&$sc_name2[$i]&' là '&$o_name&@CRLF
      EndIf
   Next
   For $i=0 To 5
      If GUICtrlRead($b_check[$i])=1 Then
         $o_name= __birthdaycheck($bc_name1[$i])
         $set_name&= 'Tên bạn theo dân '&$bc_name2[$i]&' là '&$o_name&@CRLF
      EndIf
   Next
   If $set_name= "" Then
      MsgBox(64,$title,"Bạn chưa chọn tên mà bạn muốn biết!?!",5)
   Else
      GUICtrlSetData($ctrl_showname,$set_name)
      GUISetState(@SW_SHOW,$showname)
   EndIf
EndFunc

Func __viewGUI($_main,$opt= "show")
   If $opt= "show" Then
      For $i=1 To 255 Step +5
         WinSetTrans($_main,"",$i)
         Sleep(5)
      Next
   Else
      For $i=255 To 1 Step -5
         WinSetTrans($_main,"",$i)
         Sleep(5)
      Next
      GUIDelete($_main)
   EndIf
EndFunc

Func __japancheck()
   $r_name= GUICtrlRead($name)
   $len= StringLen($r_name)
   $return_name= ""
   For $i=1 To $len
      $_get= StringLeft($r_name,1)
      If $_get= " " Then
         $return_name&= " "
      Else
         $return_name&= IniRead($_file,'japan',$_get," ")
      EndIf
      $r_name= StringTrimLeft($r_name,1)
   Next
   Return $return_name
EndFunc

Func __stringcheck($section)
   $return_name= ""
   $split= StringSplit(GUICtrlRead($name)," ")
   If $split[0]= 2 Then
      $return_name&= IniRead($_file,$section&"_ho",StringLeft($split[1],1),' ')&" "
      $return_name&= IniRead($_file,$section&"_ten", StringLeft($split[2],1),' ')&" "
   ElseIf $split[0]>1 Then
      $return_name&= IniRead($_file,$section&"_ho",StringLeft($split[1],1),' ')&" "
      For $i= 1 To $split[0]-1
         $return_name&= IniRead($_file,$section&"_dem",StringLeft($split[$i],1),' ')&" "
      Next
      $return_name&= IniRead($_file,$section&"_ten",StringLeft($split[$split[0]-1],1)," ")&" "
   Else
      $return_name&= IniRead($_file,$section&"_ten",StringLeft(GUICtrlRead($name),1)," ")
   EndIf
   Return $return_name
EndFunc

Func __birthdaycheck($section)
   $r_ngay= GUICtrlRead($ngay)
   $r_thang= GUICtrlRead($thang)
   $r_nam= StringRight(GUICtrlRead($nam),1)
   $s_ho= $section&"_ho"
   $s_dem= $section&"_dem"
   $s_ten= $section&"_ten"
   $get_ho= IniRead($_file,$s_ho,$r_nam," ")
   $get_dem= IniRead($_file,$s_dem,$r_thang," ")
   $get_ten= IniRead($_file,$s_ten,$r_ngay," ")
   $return_name= $get_ho&" "&$get_dem&" "&$get_ten
   Return $return_name
EndFunc

Func __closeshowname()
   GUISetState(@SW_HIDE,$showname)
EndFunc

Func __about()
   GUISetState(@SW_SHOW,$showabout)
EndFunc

Func __closeabout()
   GUISetState(@SW_HIDE,$showabout)
EndFunc

Func __exit()
   __viewGUI($main,"close")
    FileDelete("data.ini")
    FileDelete("welcome.jpg")
   FileDelete("troll.jpg")
   Exit
EndFunc

Hãy cám ơn bài viết của Admin bằng cáh bấm vào "" nhe!!!

Về Đầu Trang Go down

Xem lý lịch thành viên http://haku.4rumer.com

Joker Dark Knight
Member

Tổng bài gửi : 1
Được Cảm Ơn : 0
Tài năng của Joker Dark Knight
Hạng: Member
Level:1
Tài năng:/300

Bài gửiTiêu đề: Re: Share code phần mềm xem tên theo nhiều thứ tiếng Wed Mar 26, 2014 8:22 pm

Dùng thế nào z??? Bác 2 code chia ra ak :3

Hãy cám ơn bài viết của Joker Dark Knight bằng cáh bấm vào "" nhe!!!

Về Đầu Trang Go down

Xem lý lịch thành viên

scanid
Member

Tổng bài gửi : 3
Được Cảm Ơn : 0
Tài năng của scanid
Hạng: Member
Level:3
Tài năng:/300

Bài gửiTiêu đề: Re: Share code phần mềm xem tên theo nhiều thứ tiếng Thu Mar 27, 2014 10:11 am

làm tn anh

Hãy cám ơn bài viết của scanid bằng cáh bấm vào "" nhe!!!

Về Đầu Trang Go down

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content

Tài năng của Sponsored content
Hạng:
Level:
Tài năng:/300

Bài gửiTiêu đề: Re: Share code phần mềm xem tên theo nhiều thứ tiếng

Hãy cám ơn bài viết của Sponsored content bằng cáh bấm vào "" nhe!!!

Về Đầu Trang Go down

Tiêu đề

Share code phần mềm xem tên theo nhiều thứ tiếng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum Häkü Cộng Đồng Chém Gió :: CONG NGHE THONG TIN :: Thủ thuật-